تقویم نمایشگاهی مشهد - سال 97

 

عنوان نمایشگاه

نام

تاریخ 

برگزار کننده

نوروزﮔﺎه اﯾﺮان در ﻣﺸﻬﺪ (ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ، ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي، ﺳﻮﻏﺎت و ﻫﺪاﯾﺎ)   4-11 فروردین 97 نماﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ازدواج (ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮي)   3-7 اردیبهشت 97  ﺷﺮﮐﺖ آروﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﻣﯿﺎنه
 ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه و ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﺪ  IRAN FLOWER SHOW 2018  18-22 اردیبهشت 97 ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﯿﺎري ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي
نماﯾﺸﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ وﯾﮋه ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن   31-25 اردیبهشت 97  
 دوازدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮآن و ﻋﺘﺮت ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس   4-11 خرداد 97 اداره ﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي 
 ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (ﻣﻌﻤﺎري و ﻋﻤﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ وﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ) IRAN BUILD SHOW 2018  29 خرداد - 2 تیر 97 ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﯿﺎري ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي 
 دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ (ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺮان)   7-11 تیر 97  ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻠﻞ ﻫﯿﺮاد ﭘﺎرس آوﯾﻦ 
 دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺎدر، ﺳﯿﺴﻤﻮﻧﯽ و ﮐﻮدك    
 ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دام، ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن IRAN PEL SHOW 2018  19-22 تیر 97  ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺳﺎز روﯾﺪاد ﭘﺎرس 
 ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ  ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮق، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺗﺠﻬﯿﺰات وﺻﻨﺎﯾﻊ وابسته IRAN ELECTRO EXPO 2018  ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﺎرت و روﯾﺪاد آرﺳﺎ 
 ﺷﺸﻤﯿﻦ  ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﻠﻤﺎن، ﻟﻮﺳﺘﺮ ، روﺷﻨﺎﯾﯽ، دﮐﻮراﺳﯿﻮن و ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ(ﻧﯿﻤﺴﺎل اول)   27-30 تیر 97 ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮان ﺻﻨﻌﺖ راﯾﻤﻨﺪ  
  نماﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺻﻨﺎﯾﻊ وابسته   4-8 مرداد 97 نماﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺸﻬﺪ
 ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ، ﻃﺮاﺣﯽ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﺘﻞ، رﺳﺘﻮران و ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ    
ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮدرو، ﻗﻄﻌﺎت و ﺻﻨﺎﯾﻊ وابسته IRAN MOTOR SHOW  15-19 مرداد 97  ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺪه ﺗﺠﺎرت ﻫﺮﻣﺲ  
دوازدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻌﺪن , زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ وابسته MIMEX 2018 25-28 مرداد 97 ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﺎرت و روﯾﺪاد آرﺳﺎ      
ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ و ﻧﻤﺎ
 ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ  ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت رﯾﻠﯽ جاده ای
 دوازدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻠﺰات,ﻓﻮﻻد، ﻣﺘﺎﻟﻮرژي, ﻗﺎﻟﺒﺴﺎزي -آﻫﻨﮕﺮي، رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﻮز
 ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺸﻬﺪ PARS INDEX 2018
 ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ  
 دﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف    
نوزدهمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ  PARS FODEX    3-6 شهریور 97   ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺳﺎز روﯾﺪاد ﭘﺎرس 
 ﺸﺘﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯿﻬﺎ، ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت وابسته
 ﺸﺘﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت
 دوازدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي
اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ورزﺷﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ وابسته    
 ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ IRANCOM 2018  11-15 شهریور 97   ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﺎرت و روﯾﺪاد آرﺳﺎ
هشتمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ   
 ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻦ آورﯾﻬﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ، اﻣﻨﯿﺘﯽ، اﻣﺪاد و نجات، اﯾﻤﻨﯽ و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ    
دوازدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎﻻ (ﻓﺮوش ﭘﺎﯾﯿﺰ)     20-26 شهریور 97 ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﯿﺎري ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي 
ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﺷﯽ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ، ﭼﯿﻨﯽ و ﺷﯿﺮ آﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن IRAN TILE SHOW 2018    3-6 مهر97    
ﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ درب و ﭘﻨﺠﺮه، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺻﻨﺎﯾﻊ وابسته    
اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮر، ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ و ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎ    
نهمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮي URBAN SERVICES SHOW 2018  11-14 مهر 97  
نهمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮي  
اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آراﯾﺸﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، زﯾﺒﺎﯾﯽ، ﭘﻮﺳﺖ و مو    
اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﻮﺷﺎك ، ﻧﺴﺎﺟﯽ ، ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ وابسته    
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ  Pars Health 2018  19-22 مهر 97 ﭘﯿﺸﺮو ﻣﺒﺘﮑﺮان ﭼﯿﺴﺘﺎ 
 ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﯿﻒ وﮐﻔﺶ ، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻮﺳﺖ و ﭼﺮم IRAN LEATHER SHOW 2018  
 اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺮورش اﺳﺒﻬﺎي اﺻﯿﻞ، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﻤﺘﺎز ﺗﺠﻬﯿﺰات داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ، ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت، وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺣﯿﻮاﻧﺎت، ﺷﮑﺎر و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدي و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي آﻓﺮودي    
 نوزدهمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺎﺷﺮان ﮐﺘﺎب ﺟﻬﺎن اﺳﻼم   28 مهر- 4 آبان 97 اداره ﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي 
 دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪرن و اﯾﺪه آل   22-25 آبان 97    
 اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان    
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ ، اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري   5-9 آذر 97 ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺒﻨﺎ رﺧﺪاد آﻓﺮﯾﻦ
ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎزي و ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن BUILTECH 2018
 ﺑﯿﺴﺖ و دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺮﺟﻬﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﺗﻔﻊ  
 ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﺎپ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي   6-9 آذر 97  ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺳﺎز روﯾﺪاد ﭘﺎرس 
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﯾﺮاق آﻻت، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ   14-17 آذر 97   
ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻠﺰات ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ، ﻃﻼ، ﺟﻮاﻫﺮ، ﻧﻘﺮه، ﺳﺎﻋﺖ، ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻗﯿﻤﺘﯽ،ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات واﺑﺴﺘﻪ Jewellery Expo   
نمایشگاه دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، ﻓﻨﺎوري و ﻓﻦ ﺑﺎزار   22-25 آذر 97  اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ، ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺒﺎر و ﮔﻤﺮك    
ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﺐ ﯾﻠﺪا   27-30 آذر 97   
نوزدهمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﻠﻤﺎن، ﻟﻮﺳﺘﺮ، روﺷﻨﺎﯾﯽ، دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ    4-7 دی 97    ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺪه ﺗﺠﺎرت ﻫﺮﻣﺲ
اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻗﻬوه ﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎي ﮔﺮم، ﺷﮑﻼت و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ   12-15 دی 97    
ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ آب ،ﻓﺎﺿﻼب وﺗﺠﻬﯿﺰات واﺑﺴﺘﻪ، ﻟﻮله و اﺗﺼﺎﻻت ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻦ و آﺑﯿﺎري   IRAN WATER SHOW 2019  
دوازدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻻﺳﺘﯿﮏ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ  PARS PLAST 2018   
نهمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻫﺎ,ﻣﻮاد ﭘﺎك ﮐﻨﻨﺪه,ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت   PARS DETERGENT 2018  
 ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ رﻧﮓ و رزﯾﻦ,ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ,ﭼﺴﺐ، ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ وﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻫﺎ    
ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ   PARS HOMEX 2019 24-28 دی 97  ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﯿﺎري ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي
ﺸﺘﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﺮش ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ، ﻣﻮﮐﺖ و ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎ  
61 ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮي، دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﻮر و صدا   
دﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ   
ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﺎورزي (ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت، ﻧﻬﺎده ﻫﺎ و مکانیزاسیون)   IRAN AGRI SHOW 2019 3-6 بهمن 97   ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روﯾﺪاد و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه رونق
دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﮏ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه (ارﮔﺎﻧﻮ ﻓﻮد) همزمان ﺑﺎ ﺟﺸﻨﻮاره ﻏﺬاي ﻣﺸﻬﺪ Organo Food 2019 11-14 بهمن 97   
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻮرس، ﺑﺎﻧﮏ، ﺑﯿﻤﻪ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري     
اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ     
دوازدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ و ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ ﮐﺎﻻ     24-28 بهمن 97   ﺷﺮﮐﺖ آروﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﻣﯿﺎﻧ
دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت، ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت (آﺟﯿﻞ،ﺧﺸﮑﺒﺎر و میوه های خشک)       7-11 اسفند 97   
اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آرد، ﻧﺎن، ﻏﻼت و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘ     
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ     
ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎﻻ (ﻓﺮوش ﺑﻬﺎره)       17-24 اسفند 97  ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﯿﺎري ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

Stand Construction in Iran | Building Stand in Iran | Exhibition Stand Construction in Iran | Exhibition Stand Builder in Iran | how to attend in Iran Exhibitions | how to Order Stand in Iran Exhibitions |  how to Reserve Stand Area in Iran Exhibitions | Iran International Fairground | Iran International Exhibitions | Hotel Near Tehran International Exhibition | Hotel Near Grand Mosalla Exhibition | How to Go to Tehran International Exhibition | Tehran Landmark Near International Exhibition | Exhibition Planning | Travel to Iran | Visit Iran | Visit Mashad | Mashhad | Visit Isfahan | Visit Shiraz | Exhibition Tour 

مشتریان

 • Mirab
 • Total Logo Sepanj
 • HUAWEI
 • DOHLER
 • Mapna
 • ISOMEE
 • TOSAN
 • HOFEX
 • همره اول
 • آتشنشانی
 • Pooyandegan
 • LEWA
 • Iranmall Ex Logo Copy
 • Statoil
 • HANGYANG
 • Mobinnet
 • Arta
 • ANATA
 • IRAN MALL LOGO
 • SIEMENS
 • Minoo
 • Sabir
 • PEDCO
 • aryacell
 • Bajika
 • Jondishapour co
 • Pardis Chini
 • Made In Germany
 • Frantec
 • ITALIA
 • Petro Pars
 • South Africa
 • Butane
 • ITG Logo
 • Apadana LOGO
 • Incc Logo LimooGraphic 1
 • HUNTER PART LOGO
 • ROSHEN LOGO
 • Nirvana LOGO