Page 10 - SEPANJ MASTER CATALOG-FINALL
P. 10

لنسرپ


       یاــقآ باــنج و زرــبلا ناتــسا تراــجت و ندــعم ،تــعنص نامزاــس مرــتحم تــسایر قــفوم جرــیا یاــقآ باــنج یــهارمه اــب زرــبلا رادناتــسا یــفجن یــلع دــمحم رــتکد دــیدزاب
                                        هبرجتاب و صصختم
       ماــجنا 1396 لاــس هاــم نــمهب 14 خــیرات رد ناتــسراهب یــتعنص کرهــش رد جنپــس هــناخراک یمــسر حاــتتفا ناــمزمه و زرــبلا رادــنامرف و رادناتــسا نواــعم یقفــش سوریــس
       مــیا هتــشاد اــه لاــس نــیا رد یــصوصخ شــخب رد یراذــگ هیامرــس و یــنیرفآراک رد هــک یــگنررپ شــقن و جنپــس هــعومجم مهــس یادا تــشاد ساــپ هــب مــسارم نــیا .دــش

                                                                      .دــش رازــگرب
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15