Page 5 - SEPANJ MASTER CATALOG-FINALL
P. 5

تسوا زا تسه هچره هک تسود مان هب           میتــسه یــهار راد ماو اــم و تــسا ناــش ناگتــشذگ » ِ زورـ ـید« تــمه و شــشوک ،تــیارد لــصاح ،دــنراد دوــخ » ِ زورــما« رد ناگــمه هــچنآ ناــمگ یــب

            هــتبلا دــص و ؛یدــعب هاگتــسیا اــت تــناما نــیا ندرــب شــیپ زــج دــشاب یراک دــناوت یــمن یــنید نــینچ یادا ،نــم رواــب رد .دــنا هدوــمیپ ناــشیا هــک
             هــک تــسین ی ّ کـ ـش اــما ؛دــهد یــم اــم هــب رــمع هــک تــسا یــلاجم ،مــییامیپ یــم هــک یریــسم یازارد .تواــفتم و رــثوم ،هنادنمــشوه یا هــنوگ هــب
              تارــییغت زا یرــیگ هرــهب یــئاناوت و یــهوژپ هدــنیآ ،شــنیب هــب ؛ناگدــنیآ هــب اهدرواتــسد ندرپــس یــگنوگچ و ریــسم نــیا شــیامیپ تــیفیک

                                                                   .دراد ماــت یگتــسب

                شا یــلاعت هــک ناــنآ و دــندرب شــیپ هــک ناــنآ ،دــنداهن اــنب هــک ناــنآ هــیامنارگ رــمع و هــبرجت لــصاح ؛تــسا یــتناما زــین هزاــس جنپــس
                 نــیون یــحارط شــناد هــب ار دوــخ .مــیدومن زــهجم یــناهج تازــیهجت و اــهرازبا نــیرتزورب اــب ار نآ نــیون یاــه یرواــنف ددــم هــب .دندیــشخب
                 رــهاظ هــب یــیاه هدــیا ،نامروــشک رــهام نارــگتعنص و هدــبز ناــحارط تــیقلاخ زا یدــنم هرــهب اــب .مــیدومن حّلـ ـسم ،یــناهج هزاــس مــلع و

                  هــنیزه زا و مــیدوزفا ناــمیکباچ هــب ،شزرا قــلخ لــماک هرــیجنز لیکــشت اــب .میدیــشخب تــّینیع ،لـ ـّیخت یاــیند زا ار یــنتفاین تــسد

                   یــّلجت بــجوم ناــشدامتعا هــک دــندوب ینایرتــشم ،اــم هیامرــس نــیرتگرزب ،ریــسم نــیا یــمامت رد ناــمگیب .میتــساک دــیلوت یاــه
                    فرگــش ناــشیاه هدــیا ،اــم یــلابقا شوــخ زا هــک روــشک یاــهراک و بــسک ناگدــننادرگ و ناــنیرفآراک .دــش ییاهدرواتــسد نــینچ
                                     .دــنز مــقر هزاــس جنپــس یارــب ار یزاورــپ نــینچ اــت دوــب دــنلب ناــشیاه هتــساوخ فقــس و

                     یــناریا رــنه تــیفرظ اــب دــیاب هــفرح نــیا تــلزنم و نأــش هــک مــیرواب نــیا رــب اــ ّ ما ؛نامــشلات و عــسو دــح هــب مــیراد یــهاگیاج زورــما و

                     .ناگــمه ترــیصب و وــت شلاــت ،نــم یعــس هــب ؛»ادرــف« یارــب .دــبای هعــسوت تــسه هــچنآ زا شــیب رایــسب یــناهج نــیون یرواــنف و


                                                        راک هب دشاب یم طرش تماقتسا و یعس هچرگ

                                                        راکماک تردن هب زج ،دش ناوت یک تریصب یب

                                                        )جیشوی امین(
                     نایمتاح اضر
                     لماع ریدم

    5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10