Page 4 - SEPANJ MASTER CATALOG-FINALL
P. 4

اتمه یب قلاخ مان هب        ،هدــیدرونرد ار مروــشک یاــهزرم نآ هزاوآ هــک زورــما اــت ؛مداــهن اــنب اــناد و یعاــس یــناهارمه یراــی هــب ار جنپــس هدولاــش تــشخ نیتــسخن هــک یزور زا

        و یزاــس هــفرغ تــعنص هــک یراگزور رد .رــمع کــی شزرا هــب ًاــمامت و هــبرجت یــخلت هــب هاگ ،تــیقفوم ینیریــش هــب هاگ ؛تــشذگ نــم رــب یــیاهزور
        نآ لــیدبت و هــیلّوا داوــم قــیفلت رــنه ریــسم رد ار ما یــگدنز و مدــیزرو ترداــبم هــفرح نــیا هــب ،دوــب هتــسرون یــلاهن یداو نــیا رد نویــساروکد
        رــییغت زا و هدرــک هــبرجت یــئادتبا و هداــس یاــهرازبا اــب ار تــعنص نــیا »زورــید« هاکــناج راک .مدرــک فرــص ،اــبرلد و هتــساوخلد یــتاعونصم هــب

        شاــترپ ینانزریــش و دــنمرنه و شوــک تخــس یــنادرم :میتخاــس یــعمج .ما هدرــک هــناناج تــیامح ،نــیون یرواــنف ددــم هــب ار نآ »زورــما«

        هــک اــه لد ِ نوــخ هــچ و میدیــشک رازاــب نــیا یزاــس هــنیداهن هار رد هــک اــه ترارــم هــچ .میدــش جنپــس ؛میدــش اــم مــه راــنک رد .هــنازرف و
                      .میدیــشکن ســپ اــپ ناــمیاه ناــمرآ زا یــمدق زــگره اــما ،مــیدروخ راک و بــسک نــیا ماود و ماوــق یارــب
        ناوــج نارــیدم رــیبدت و هدــبز ناــسانشراک شــناد ،هدوــمزآراک نارــیپ هــبرجت دــنمزاین ؛اــما مــیهاوخ یــم جنپــس ی»ادرــف« یارــب هــچنآ

        و بــسک تــشونرس هــک مــیرادنپ یــم اــم .رــییغت لاــح رد هراوــمه اــیند و دــنرذگ رد هــشیمه اــه تــصرف هــک مــیدقتعم اــم .تــسا

        یرواــنف زا یندوتــس یــبیکرت ناوــت یــم هــک مــیوراب نــیا رــب اــم .تــسا یــهاوخریخ و تــیفیک ،داــمتعا ،تــقادص ورــگ رد ناــمراک
                                         .تخاــس راک و بــسک رد ناــیناریا شوــخ مارــم و نردــم
        راــشرس دــنخبل کــی یگداــس هــب دــشاب هتــشاد یــیانعم دیاــش نــم یارــب.یفده درــف رــه یارــب و تــسا یــیانعم یــگدنز رــه یارــب

                                                          .تیاضر زا

                                                 جنگ و موب ارم دشاب هک مهاوخن

                                                 جنپس مراد وت زا نامز و نیمز

                                                 )یسودرف(
            نایمتاح دحا
        سسؤم و هریدم تأیه سییر

                                                                               4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9